ประวัติและลักษณะธุรกิจ


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทอยู่ในเครือบริษัท ซีวิคกรุ๊ป เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ 22 ไร่ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็งและแช่เยือกแข็งสินค้า จนปัจจุบันด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี โดยมี คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม และคุณอุไรลักษณ์ แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประกอบธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็งสินค้า ทุกประเภท ทั้งประเภทวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เช่นอาหารทะเล หมึก กุ้ง ปลา เนื้อหมู เนื้อไก่ พืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าสำเร็จรูปแช่แข็ง และอื่นๆ ปัจจุบันบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด มีอาคารคลังสินค้าห้องเย็นจำนวน 2 อาคาร มีความสามารถในการจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 28,000 ตัน สามารถให้บริการที่เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า เปิดให้บริการลูกค้าทุกวัน โดยมีการให้บริการ ดังนี้

» บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง ที่อุณหภูมิ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส ตามความต้องการของลูกค้า มีห้องเก็บสินค้าแช่แข็งให้บริการ จำนวน 20 ห้อง

» บริการรับแช่เยือกแข็งสินค้า อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส มีห้องแช่เยือกแข็งให้บริการ จำนวน 8 ห้อง มีความสามารถในการแช่เยือกแข็งโดยรวมประมาณครั้งละ 100 ตัน

ทุกพื้นที่รับฝากสินค้า มีระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลด้วยบุคลากรที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

กว่า 25 ปีที่บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้เป็นสมาชิก สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพในการให้บริการ


เครดิต : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://site.wscba.net/

และ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ยังได้เป็นสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยให้แข็งแกร่ง ทำให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก


เครดิต : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://www.fti.or.th/


คลิกเมนู