บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด   ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นครบรอบ 30 ปี บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

" ก้าวสู่ปีที่ 30 อย่างยั่งยืน ยึดมั่นการพัฒนาเพื่อการให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น รับฝากสินค้าแช่แข็ง แช่เยือกแข็งสินค้า ให้ดียิ่งขึ้น และตลอดไป "

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง แช่เยือกแข็งสินค้า จน ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้เข้าสู่วันก่อตั้งบริษัทและประกอบธุรกิจครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ยังยืนหยัดในการประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง แช่เยือกแข็งสินค้า และพร้อมให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง แช่เยือกแข็งสินค้า ตลอดไป

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นซึ่งให้บริการรับฝากเก็บสินค้าแช่แข็งและแช่เยือกแข็งสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งประเภทวัตถุดิบและสำเร็จรูป เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ไก่ หมู และผักผลไม้ทุกชนิด เป็นต้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์และมีการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกระบบโดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การบริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็งสินค้าของบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของกระบวนการต่างๆ ให้การบริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็ง มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบและการส่งมอบสินค้าที่ออกจากคลังสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดตลอด 24 ชั่วโมง
รับฝากสินค้า แช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็ง
คลิกเมนู