มาตรฐานคุณภาพ


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น รับฝากสินค้าแช่แข็ง และบริการแช่เยือกแข็งสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริการได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งรับรองโดย TÜV Rheinland Thailand และบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ผ่านการรับรองสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการ เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมประมง นับเป็นสิ่งยืนยันสถานะของการเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น รับฝากสินค้าแช่เย็น และบริการแช่เยือกแข็งสินค้า
นโยบายคุณภาพ


1. ภารกิจสำคัญของบริษัทฯ คือ การทำงานให้ได้มาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพในการแช่แข็งและแช่เยือกแข็ง การจัดเก็บสินค้าอย่างมีระบบ การรักษาคุณภาพสินค้า ระบบบัญชีควบคุมสต๊อกสินค้าและการส่งมอบสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดให้มีการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

3. จัดให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพในทุกฝ่าย/แผนก ที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

4. ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการบริการอย่างต่อเนื่อง

5. ให้การสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุนพนักงานทุกคนให้มีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพ ตลอดจนวัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานต่างๆ

6. จัดให้มีการทบทวนนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ให้เหมาะสมอยู่เสมอคลิกเมนู