บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


คลังสินค้าห้องเย็น ให้บริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและรับแช่เยือกแข็งสินค้า เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง ปลา หอย พืชผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ และอื่นๆ จัดเก็บด้วยภาชนะที่สะอาดปลอดภัย ให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง และจัดการดูแลสินค้าของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น ซึ่งมีการให้บริการ ดังนี้

» บริการแช่เยือกแข็งสินค้า ด้วยอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส สำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการแช่เยือกแข็ง

» บริการรับฝากสินค้าแช่แข็ง ด้วยอุณหภูมิ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส สำหรับสินค้าที่ได้ผ่านการแช่เยือกแข็งมาเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นที่มีมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริการห้องเย็นรับฝากสินค้า


ห้องเก็บสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า  • ตัวอย่างการเก็บรักษาเนื้อไก่


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาหมึกบล็อก


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาผลไม้สดแช่แข็ง


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาปลาสดแช่แข็งเป็นตัว


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาเนื้อสดแช่แข็ง


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาปลาทูน่าแช่แข็ง


-->
  • ตัวอย่างการเก็บรักษาสินค้าแพ็คถุง


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาหมึกบล็อก


  • ตัวอย่างการเก็บรักษาสินค้าแช่แข็ง


-->


คลิกเมนู