การบริหาร    ผู้บริหาร บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการบริหาร


คุณอุไรลักษณ์ แสงสุขเอี่ยม
ประธานกรรมการบริหาร


คุณสุรกาญจน์ แสงสุขเอี่ยม
รองประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการ

คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม
รองประธานกรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการ


คลิกเมนู