ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น


สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง “การประหยัดพลังงานในกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น” ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยคุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ ได้เปิด การประชุมตามวาระ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยรายงานผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมฯ และรับรองผลการรายงานประจำปี 2561

ในส่วนของโครงการต่างๆ ของปี 2562 นี้ สมาคมฯ มีโครงการผลักดันให้สมาชิกยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เพื่อพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีศักยภาพต่อไป เช่น โครงการแผงพลังงานแสงอาทิตย์(Solar rooftop) และโครงการระบบทำความเย็นประหยัดพลังงาน ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สมาคมฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินงานให้พัฒนาต่อไป

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2562 ซึ่งคุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมฯ อีกด้วย โดยมี คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อจากคุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ที่หมดวาระจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ หลังจากดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ 5 วาระนั่นเอง


คลิกเมนู