งานประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ครั้งที่ 1


ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็น ครั้งที่ 1 ในฐานะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ จัดขึ้นที่บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด (MOBILE LOGISTICS) ถนนบางนา-ตราด ผู้เข้าร่วมงานประชุมนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็นในพื้นที่เขตบางนา, ฉะเชิงเทรา, และ ชลบุรี งานประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเพื่อให้สมาคมฯ ได้วางแผนยุทธศาสตร์ได้ตรงความต้องการของสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาชิกจะรับทราบแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯประจำปี 2562 และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็นจากบรรดาสมาชิกทุกท่าน รวมทั้งเสนอแนะร่วมกันสำหรับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯประจำปี 2563 อีกด้วย ภาพรวมของงานประชุมสัญจรสานสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นได้รับผลตอบรับที่ดีจากสมาชิก สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมากในการแถลงส่วนที่อยากจะปรับปรุงในธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ ห้องเย็นของแต่ละท่าน มีการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ ที่อยากจะให้สมาคมฯ ช่วยเป็นสื่อกลางไปยังรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจวงการนี้ จากนี้ไปภาพรวมที่ดีแบบนี้จะเป็นประโยชน์ได้อย่างดีในการดำเนินงานของสมาคมฯได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมฯได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในการปรึกษาหารือและวางแผนการการดำเนินงานสมาคมฯ นี้สำหรับปีหน้า ซึ่งคุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมในส่วนนี้อีกด้วย โดยกิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นและการเอื้อเฟื้อสถานที่นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลตอบรับที่ดี สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้ทางสมาคมฯ รังสรรค์กิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นต่อไป


คลิกเมนู