กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า มีการดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า 30 ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการมาโดยตลอดคือ กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน ในวัน ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง กระตุ้นให้พนักงานมองเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและพลังงาน เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก มีความตระหนักและมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นให้มีแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายในการประหยัดพลังงานตามนโยบายขององค์กร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและพลังงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ได้มองเห็นความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน มีการจัดการด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรม อันจะเกิดประโยชน์ให้แก่องค์กรและพนักงาน รูปแบบของกิจกรรมมุ่งเน้นให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย พร้อมที่จะสนุกไปกับกิจกรรม และเรียนรู้ผ่านสื่อให้ความรู้ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทด้วยความเต็มใจและมีความสามัคคีในการทำงาน

กิจกรรมมี ดังนี้

1. พิธีเปิดงาน

คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม ผู้บริหารบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมและให้เกียรติมาเปิดงาน

2. กิจกรรมต่างๆภายในงาน

มีกิจกรรรมที่หลากหลายภายในงาน เพื่อสร้างความผ่อนคลายและสนุกสนานให้กับพนักงาน โดยในแต่ละเกมส์จะมีการสอดแทรกความรู้ ให้พนักงานได้ฝึกทักษะการคิด การจดจำ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

3. พิธีปิดและมอบของรางวัล

ผู้บริหารและพนักงานระดับบริหารให้เกียรติมอบของรางวัลให้กับพนักงานที่ร่วมกิจกรรมและเป็นผู้โชคดี ซึ่งของรางวัลประกอบด้วย

1. รถจักรยานพับได้ ขนาด 20 นิ้ว 1 คัน

2. รถจักรยานพับได้ ขนาด 16 นิ้ว 1 คัน

3. พัดลมฮาตาริ ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง

4. พัดลมฮาตาริ ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง

และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

จากกิจกรรมในครั้งนี้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท พนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้รับของรางวัลกลับบ้านทั้งรางวัลใหญ่และรางวัลจากบูธเกมส์อีกมากมาย นอกเหนือไปจากความสนุกสนานที่พนักงานได้รับแล้ว พนักงานยังได้รับความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและ ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และบริษัทก็ยังคงจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป


คลิกเมนู