พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรของพนักงาน บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ประจำปี 2561


" เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า "

จากประโยคนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่า เด็กทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญแก่เด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ถึง แม้ว่าวันนี้พวกเขาจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ แต่ในวันหน้าพวกเขาคือ อนาคต และเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการศีกษา เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกๆ คน ดังนั้นบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด จึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน จำนวน 16 ทุน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


คลิกเมนู