พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรของพนักงาน บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ประจำปี 2562


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มานั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและมีคุณธรรม ซึ่งการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักของการส่งเสริมและพัฒนาให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อช่วยในการสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ดังนั้น จึงได้มีการจัดนโยบายการมอบทุนฯ นี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซีวิคฟู้ดฯ ของเรา โดยครั้งนี้ คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2562 จำนวน 15 ทุน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายนี้จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกด้วย


คลิกเมนู